Sayılar 10-1000

kelime kartları

on

yirmi

otuz

kırk

elli

altmış

yetmiş

seksen

doksan

yüz

bin